I.  THÔNG TIN CHUNG

      - Địa chỉ:      Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1 nhà Hành chính;

      - Điện thoại: 0393 896888; Email: phongdaotaovdht@gmail.com

 

II.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  * Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:  

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định chiến lược đào tạo, mục tiêu, chương trình các ngành, nghề đào tạo; cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý và lưu giữ kết quả tuyển sinh, học tập, tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính trong việc đề xuất nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên theo tiên chí do Nhà nước ban hành

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác:

Quản lý đào tạo không chính quy bao gồm:  Đào tạo Liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề; Cao đẳng nghề lên Đại học.

Đào tạo nghề ngắn hạn, bổ túc nghề; Đào tạo nghề cho Lao động Nông thôn.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.   Trưởng phòng

      - Ông Nguyễn Tiến Hùng, 

2. Phó trưởng phòng

 - Ông Trần Thành Đồng

3.   Công đoàn bộ phận: Gồm 11 thành viên.