Khoa Công nghệ Thông tin - Kinh tế

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Khoa Cơ bản - Trung học phổ thông

Khoa Công nghệ ô tô