Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Công tác chính trị tư tưởng và HSSV

TT Đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu việc làm

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Phòng Vật tư - Thiết bị

Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học