Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong  việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -2030;

Ngày 16/4/2019 BCH Liên chi đoàn Khoa CNTT- KT tổ chức cuộc thi “Ánh sáng soi đường” cho các sinh viên trong khoa của mình. Đây được xem là hoạt động chính trị sôi nổi của thanh niên khoa CNTT – KT sau những hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ trong tháng 3 – tháng thanh niên.

Hội thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, nội dung đã phù hợp với các bạn sinh viên.

Phản hồi về bài viết “Tổ chức cuộc thi “Ánh sáng soi đường” tại khoa CNTT – KT”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: