1. TS. Cao Thành Lê -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 

2. ThS. Nguyễn Duy Vinh - Phó hiệu trưởng

3. TS. Nguyễn Xuân Ninh,  Phó hiệu trưởng - Phụ trách Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn